Så tjänar inkassobolagen pengar

De privata inkassobolagen skickar krav på att betala fakturor före ett speciellt utsatt datum. Inkassokravet kommer alltså inte från Kronofogden utan är ett krav före det möjligen skickas vidare dit.

Den som har för avsikt att köpa en vara eller tjänst av ett företag och inte betalar fordran i tid riskerar att få ett inkassokrav. Företagen har nämligen möjlighet att lämna över fakturor till ett inkassobolag som ska assistera till att driva in skulden. Det medför att man inte längre ska betala skulden direkt till företaget som initialt begärt fordran.

Den som åläggs betala ett inkassokrav bör göra det snarast möjligt för att undfly både betalningsanmärkning och ännu fler påförda räntekostnader. Det händer dock att kraven är felaktiga och då bör man så fort som möjligt höra av sig till aktuellt inkassobolag och tydliggöra vari felaktigheten består.

I somliga fall kan det handla om kraftiga skulder som inkassoföretaget vill kräva in och då kan det vara aktuellt att komma överens om en avbetalningsplan. Eller att komma överens om en senare dag för betalning. Om man undviker att betala kravet kan inkassobolaget lämna över ärendet till kronofogden.

Värt att tillägga är att det företag som kräver pengar inte nödvändigtvis måste vända sig till ett inkassobolag. Det händer då och då att företagen vänder sig direkt till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Faktum är att vi i Sverige skuldsätter oss allt mer och det har kommit att bli en industri som omfattar miljarder. När flerskuldsätter sig går det såklart bättre för inkassobolagen.

Företagen är benägna att sälja sina förfallna fordringar betydligt mer nu än innan krisen. Inkassobolagen köper fler portföljer vilket innebär att kreditrisken övertas. För inkassobolagen finns en stor lönsamhet ifall de kan hantera den risken. Det är framförallt dröjmålsräntor som inkassobolagen tjänar pengar på men de får även inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

Både Datainspektionen samt Finansinspektionen har påtalat att antalet klagomål på inkassobolag har ökat i takt med att handeln med förfallna fordringar växer. Det innebär också att fordringarna kan växla ägare ibland.

Ett bekymmer med de fordringar som inkassobolagen stundtals tar över är att de är felaktiga. Ett typiskt exempel är ifall det skickats bluffakturor som efteråt gått vidare till inkasso. En del av dessa inkassobolag – som står under Datainspektionens tillsyn – struntar dessvärre fullkomligt i god inkassosed. Man bör utgå från att det är något fel ifall ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att genmäla från dess att en fordran har bestridits.

Ifall en gäldenär, d.v.s. den individ alternativt företag skulden riktar sig mot har invändningar mot en fordran så är det inte god inkassosed om inkassobolaget inte vidtar åtgärd. Det gäller speciellt om fordran saknar laga grund som bluffakturor gör.

Enligt god inkassosed så utreder däremot inkassobolaget så fort som möjligt om gäldenären har rätt att bestrida fordran. När en utredning påbörjas så underrättar ett inkassoombud borgenären, d.v.s. den person alternativt företag som vill ha in en skuld, om invändningen och vädja om ett yttrande om dennes inställning.

I enlighet med god inkassosed så bör inkassobolaget låta ärendet vila och pausa handläggningen. Så snart inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas. anlita inkassobolag som privatperson

Den som upplever att ett inkasobolag bryter mot god inkassosed kan göra en anmälan mot inkassobolaget hos Datainspektionen. Det är betydelsefullt att inkassobolagen är seriösa när det handlar om att få bukt på bluffakturor.